Lignigsrådet afgør at timebank er skattepligtig

Ligningsrådet har d. 11. oktober 2005 afgjort at den udveksling der finder sted i timebanksystemer ikke kan betragtes som skattefri vennetjenester og dermed skal de mennesker, der deltager i systemet beskattes af værdien af de modtagne ydelser.

Afgørelsen betyder at timebankprojektet i Urbanområdet ikke, som efter planen, kan gå i gang i november måned.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og Ligningsrådets afgørelse er forståelig udfra en snæver skattemæssig betragtning og set fra den synsvinkel at skattemyndighedernes opgave jo først og fremmest er at administrere den gældende skattelovgivning.

Men set i en større samfundsmæssig sammenhæng virker det modsætningsfyldt at skattesystemet, som vi jo netop har for at vi kan skaffe penge til at løse opgaver i samfundet, bl.a. hjælpe socialt udsatte, kommer til at stå i vejen for en velfungerende metode som timebanksystemet, der kan skabe en ramme så socialt udsatte kan hjælpe sig selv. Og vel at mærke kan hjælpe sig selv ved at udveksle ydelser, der ikke er afsættelige på det almindelige marked, men ydelser der først og fremmest har social karakter. Altså ydelser der ikke generere økonomi i traditionel forstand – men derimod social kapital; i form af venskaber, tillid og netværk.

Når Skattelovgivningen står i vejen for dét kommer den ikke til af fungere efter hensigten – midlet bliver så at sige helligere end målet – og der er et behov for at ændringer af skattelovgivningen i en mere hensigtsmæssig retning.

Dilemmaet har fået medierne til at sætte en del fokus på sagen og dermed er debatten med det politiske system om at skabe mulighed for at starte timebankprojekter i Danmark uden at deltagerne skal beskattes af at hjælpe hinanden og lave frivilligt socialt arbejde for alvor skudt i gang.

Hvad nu?

Timebankprojektet vil i de nærmeste dage afgøre om afgørelsen skal ankes. Men under alle omstændigheder vil projektet nu arbejde ihærdigt på at der findes en politisk løsning det skattemæssige problem.

Hvis du har en mening eller input til debatten er du meget velkommen til at kontakte projekt-koordinator Per Bach e-mail: per@timebank.dk , tlf. 60 60 40 19 eller 28 43 92 62

Kort om Ligningsrådets begrundelse

Ligningsrådet valgte at tiltræde Told- og Skattestyrelsens indstilling til rådet om at afvise timebanksystemet som skattefrit.

Det har været Told- og Skattestyrelsen opfattelse, at de ydelser der udveksles mellem deltagerne i projektet ikke kan karakteriseres som vennetjenester, fordi udvekslingen sker på baggrund af deltagelse i projektet og ikke som følge af personlige relationer. Der er tale om vederlag i form af modydelser, og der føres regnskab med ydelserne.

Told og Skattestyrelsen mener også at det vil afstedkomme meget store problemer hvis man skulle indføre bestemmelser om skattefrihed for timebanker, idet der uophørlig ville opstå grænsetilfælde overfor vennetjenester og sort arbejde.

På den måde ville det være en næsten uoverskuelig opgave at fastlægge i praksis, hvornår der forelå en vennetjeneste af normal kaliber, og hvornår ikke. Det ville yderligere komplicere situationen, såfremt det forsøgtes indført retlige standarder, hvor skattevæsnet skulle ”fastsætte” værdien af den enkelte ydelse i relation til den konkrete person/persongruppe.

Læs Ligningsrådets svar i sin fulde længde klik her

 

 

Comments are closed.