Timebankprojektets skatteproblematik bringes op i Ligningsrådet

Timebankprojektets skatteproblematik bringes op i Ligningsrådet

Et af de grundlæggende problemer med at starte timebankprojekter op i Danmark er skatteproblematikken.

Når man yder hjælp i timebanksystemet, registrere man et tilgodehavende i timebanken. Det tilgodehavende kan man senere “hæve”, når man selv har brug for hjælp. Skatteteknisk er der tale om, at man yder en ydelse og får en modydelse.

Denne modydelse er i følge dansk skattelovgivning principielt skattepligtig, hvad enten der er tale om penge eller naturalier (også i form af hjælp).

For at timebanksystemet kan køre hensigtsmæssigt i Danmark er det af afgørende betydning, at skattemyndighederne ikke stiller krav om, at den hjælp der udveksles i timebanken er skattepligtig.

En af grundideerne i timebanksystemet er netop, at der ydes noget igen. Ved at stille krav om, eller man kunne også sige, give mulighed for, en modydelse, for den hjælp man modtager, giver timebanksystemet deltagere fra udsatte sociale grupper mulighed for, at blive aktive deltagere i at afhjælpe deres egen situation samt at få værdsættelse for det, som de kan. En værdsættelse som de ellers ikke har adgang til.

Systemet tager udgangspunkt i, at alle har noget at tilbyde og gerne vil have mulighed for at deltage i og bidrage til lokalsamfundet/samfundet. På den måde giver timebanksystemet også mulighed for at afdække og anerkende ressourcer hos selv de mest ressourcesvage.

I England og USA har myndighederne erklæret at udvekslingen i timebanksystemerne er skattefri. Det er i høj grad sket pga. det sociale sigte som systemet har.

I England og USA betragtes systemet som helt ny måde at organisere frivilligt arbejde i lokalsamfundet på. Man bruger så at sige det frivillige arbejde til at belønne frivilligt arbejde med og på den måde akkumulerer man mængden af frivilligt arbejde og social udveksling. Timebankesystemet tager som nævnt udgangspunkt i, at alle har noget at bidrage med og systemet har derfor en evne til at tiltrække de mest udsatte grupper som medlemmer. Det er mennesker som normalt ikke deltager i og yder en frivillig indsats i lokalsamfundet.

For at få en afklaring på skattespørgsmålet har timebankprojektet i Urbanområdet ansøgt Ligningsrådet, der er Danmarks øverste skattemyndighed, om en såkaldt bindende forhåndsbesked. En bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet er bindende for alle landets skattemyndigheder.

Det spørgsmål som timebankprojektet har bedt Ligningsrådet besvarer i den bindende forhåndsbesked er: Kan den udveksling der foregår i timebanksystemet betragtes som vennetjenester og dermed være skattefri for deltageren:

Hvis Ligningsrådet svarer JA til dette – vil godkendte timebankprojekter i Danmark være skattefritaget.

Ligningsrådet vil have sit svar parat umiddelbart efter den 16. august 2005.

Comments are closed.